برج خرازی

خرازی- تهرانبرند E.S.N
کرتین وال سیستم BC50 Face Cap  کارفرما: نیروی زمینی سپاه
 سال 99 – 97متراژ : 28000 مترمربع

محاسبات و طراحی زیرسازی، محاسبات، طراحی، نقشه برداری، شاپ و مشاوره و نظارت بر اجرای نمای کرتین وال

Scroll to Top