آزمایشگاهی – اداری پژوهشگاه بین المللی زلزله

سوهانک – تهران برند E.S.N
کرتین وال سیستم BC50 Face Cap   کارفرما: پژوهشگاه زلزله
 سال 98 – 97 متراژ : 4000 مترمربع

محاسبات و طراحی زیرسازی، محاسبات، طراحی،نقشه برداری، شاپ و مشاوره کرتین وال

Scroll to Top