خدمات فنی مهندسی

اداری – تجاری

مهم ترین ارکان طراحی و محاسبات نماهای خشک در سازه های مسکونی و تجاری عبارتست از : مقاومت سازه الحاقی در برابر نیروهای جانبی همچون

بیمارستان

در بیمارستان ها به دلیل عملکرد خاص و ضرورت بهره برداری بی وقفه در حوادث طبیعی و غیرطبیعی نیاز به نگاهی ویژه در طراحی و

فرایند خدمات فنی – مهندسی

شرکت مهندسی مشاور افتخار صنعت نما از افرادی تحصیلکرده و توانمند و داری مدارک دکترای سازه، کارشناسی ارشد مهندسی زلزله و مهندسین عمران و معماری

Scroll to Top