اداری – تجاری منیریه

منیریه – تهرانبرند E.S.N
کرتین وال سیستم BC50 Face Cap  پوسته دوم ورق پانچ متالکارفرما: مهندس اسماعیل زاده
 سال 1401 – 1400متراژ : 2000 مترمربع

محاسبات و طراحی زیرسازی، محاسبات، طراحی، نقشه برداری، شاپ و مشاوره نمای کرتین وال و پوسته پانچ متال

Scroll to Top