تجاری-اداری آرتمیس

چیتگر – تهران 
 سال 1400 – 1399متراژ : 5000 مترمربع

محاسبات و طراحی زیرسازی نمای سرامیک و کرتین وال، محاسبات، طراحی نمای سرامیک و کرتین وال

Scroll to Top