اداری – تجاری

مهم ترین ارکان طراحی و محاسبات نماهای خشک در سازه های مسکونی و تجاری عبارتست از :

  • مقاومت سازه الحاقی در برابر نیروهای جانبی همچون زلزله و باد.

با توجه به گستردگی و پهناور بودن جغرافیای سرزمین ایران و عدم یکسان بودن بودن بارهای جانبی (زلزله-باد) و تفاوت اقلیم و خاک در نقاط مختلف کشور ، سازه های الحاقی اعم از کرتین وال و سرامیک دارای محاسبات سازه ای خاص براساس طرح معماری می باشند.

برهمین اساس زیرسازی آلومینیومی و فولادی براساس بارهای بحرانی وارد بر نما و طراحی های معماری محاسبه می پذیرد.

مدلسازی و اعمال بار های جانبی و ثقلی باید براساس آیین نامه و مباحث معتبر ایران و دنیا صورت گیرید تا خروجی از نرم افزارهای مهندسی همچون SAP2000 به واقعیت نزدیک و سازه الحاقی در مقابل بارهای وارده مقاوم باشد.

این نمونه ای از محاسبات صورت گرفته نمای کرتین وال پروژه پژوهشگاه بین الملی زلزله شناسی می باشد.

  • جلوگیری از هدررفت انرژی

یک دیگر از مواردی که باید در طراحی نما با توجه به پهناوری سرزمین ایران مورد ارزیابی قرار گیرد میزان هدر رفت انرژی می باشد.

برای جلو گیری از هدر رفت انرژی ، نماهای شیشه ای باید سه فاکتور زیر را برآورده سازد:

الف) ساختار مناسب برای شیشه

ساختار مناسب باید براساس آیین نامه معتبر دنیا و نرم افزار MEPLA طراحی گردد تا هم ایمنی را برای زلزله های احتمالی افزایش دهد و هم باعث جلوگیری از هدر رفت انرژی در ساختمان گردد.

ب) ترمال بریک

با توجه به اینکه فلزات همچون آلومینیوم و فولاد رسانای قوی می باشند لذا برای جلوگیری از هدر رفت انرژی زیرسازی آلومینیومی باید تحت شرایطی  نارسانا گردند.

ج) دودبند و هوابند

کرتین وال معمولا جلوتر از سازه اصلی و به صورت پیوسته در سرتاسر نما اجرا می گردد لذا فاصله ای بین طبقه و نمای شیشه ای به وجود می آید و این مسئله باعث انتقال انرژی بین طبقات و اتاق ها و واحدهای مجاور می گرددو برای جلوگیری از هدر رفت و پخش صد بین طبقات و واحدها باید از دیتیل های مناشب برای دودبند و هوابند بین طبقا و واحدها استفاده گردد تا از هدرفت و پخش صدا جلوگیری به عمل آید.

Scroll to Top